HOME
Powered by StoreHub

กล่องคุกกี้หูหิ้ว  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


กล่องคุกกี้หูหิ้ว ไซส์ S สี ขาว และ คราฟ

กว้าง 8.5 x ยาว 9.5 x สูง 13 ซม. (รวมหูหิ้วอีก5ซม.)

20 ใบ : 1 แพค


กล่องคุกกี้หูหิ้ว ไซส์ M สี ขาว และ คราฟ

กว้าง 8.5 x ยาว 10 x สูง 18.5 ซม. (รวมหูหิ้วอีก5ซม.)

20 ใบ : 1 แพค

.

#กล่องอาหาร #กล่องขนม #กล่องคราฟ #บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก #fooddelivery #บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย #รีไซเคิล #กล่องรักษ์โลก #รูปภาพลิขสิทธิ์ทางร้าน #ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต