HOME
Powered by StoreHub

กล่องมาการอง 9 ชิ้น


  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


กล่องใส่  Macaron แบบ 9 ช่อง

กล่องคราฟ ฟู้ดเกรดของแท้ 100% ☘️ 

#แช่ตู้เย็นได้ด้วยนะคะ

1 เซท ประกอบด้วย : กล่อง, ฐาน, ตัวคั่น 🍭


ขนาด : 15x15x6.5 Cm ระยะแต่ละช่องขนาด 5 Cm

: 1 แพค@20 เซท

**ลูกค้าขึ้นรูปเอง**