HOME
Powered by StoreHub

กล่องสี่ฝา  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-D (น้องสี่ฝา)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด 4 แบบ :

1.กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-D-002 (1400ml)  ขนาด 12x15x6.3 cm

2.กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-D-003 (1500ml)  ขนาด 14x19.5x4.8 cm

3.กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-D-004 (2000ml)  ขนาด 14x19.5x6.3 cm

4.กล่องอาหารกระดาษคราฟท์/ขาว รหัส JH-D-500 (500ml)  ขนาด 9x9x9 cm

การบรรจุสินค้า

1 แพ็ค 50 ชิ้น

.

(รูปลิขสิทธิ์ของทางร้าน ห้ามนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต)