HOME
Powered by StoreHub

ถ้วยทรงสูง  • Delivery
  • In Store
    FREE In-Store Pickup

Product Description


กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-PSB (น้องทรงสูง)

รายละเอียดสินค้า 

ความจุของภาชนะ 4 ขนาด:

1. น้องทรงสูง ขนาด 8 oz.

2. น้องทรงสูง ขนาด 12 oz.

3. น้องทรงสูง ขนาด 16 oz.

4. น้องทรงสูง ขนาด 26 oz.

4. น้องทรงสูง ขนาด 32 oz.


การบรรจุสินค้า

ขนาดบรรจุ : 1 แพค : 50ชิ้น

**ราคาไม่รวมฝา**
**สินค้าจริงไม่มีรูด้านข้าง**